สถาบันการบินพลเรือน

Civil Aviation Training Center

การประชุมวิชาการด้านการบินระดับชาติ ครั้งที่ 2
(2nd Aviation National Symposium)
 “New Phenomena of Aviation”

วันประชุมวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565
เวลา 08.30 – 16.00 น.

Symposium Date

Thursday, September 22 th , 2022
Time 08.30 – 16.00 

กิจกรรมเสวนาวิชาการ

ณ สบพ (จำกัด 150 ที่นั่ง) หรือ ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (ไม่จำกัด)

เวลา 08.00 – 12.00 น.

Academic Talk

Onsite @CATC (Only 150 seats) or Online via Zoom Meeting (Unlimited)

Time 08.00 – 12.00 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ (ฟรี)
Academic Talk Registration (Free)

Click or Scan here!

ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565

ลงทะเบียนส่งบทความ Call for Paper

Click or Scan here!

ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565

กิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการ (ออนไลน์)
ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

เวลา 13.00 – 16.00 น.

Academic Presentation (Online)
Via Zoom Meeting

Time 13.00 – 16.00

 

 

บทความที่ถูกนำเสนอในงานจะถูกเผยแพร่แบบ Full Paper ผ่าน Proceeding Book ต่อไป

หลักการและเหตุผล

        ด้วยสถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นโดยโครงการความร่วมมือระหว่างกองทุนพิเศษสหประชาชาติ (United Nation Special Fund : UNDP) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) และรัฐบาลไทย มีภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนาบุคลากรการบินให้กับหน่วยงานด้านการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งตลอด ระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา สถาบันการบินพลเรือนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอุตสาหกรรมด้านการบินในแถบภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลกว่าเป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการและมีหลักสูตรหลากหลายตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันการบินพลเรือน กล่าวคือ เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศในวิชาชีพด้านการบินโดยมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของชาติและภูมิภาคอาเซียน ซึ่งที่ผ่านมาสถาบันได้ผลิตบุคลากรด้านการบินจากหลายประเทศ ทั้งหลักสูตรภาคพื้น หลักสูตรภาคอากาศและหลักสูตรฝึกอบรม 

        นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมได้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการผลิต การซ่อมบำรุงอากาศยานของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายทั้งสายการบินภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ด้านเทคนิคระดับสูง มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทำงาน ดังนั้นปัจจัยสู่ความสำเร็จ คือ การพัฒนากำลังคนให้มีความพร้อมและสามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมที่จะขยายตัวหลังจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ดีขึ้น ทั้งนี้สถาบันการศึกษาจำเป็นต้องสร้างองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับมหาวิทยาลัยเพื่อให้บุคคลที่จะทำงานในอุตสาหกรรมการบินมีความรู้ ความสามารถตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน   

        การวิจัยเป็นกระบวนการส่งเสริมการศึกษาให้ผู้เรียนมีการคิดอย่างมีหลักการเป็นขั้นตอน เพื่อสร้างและพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้กับชุมชน สังคม เศษฐกิจและประเทศชาติ ซึ่งหากประเทศใดมีการส่งเสริมให้คนในประเทศมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยก็จะทำให้ประเทศนำไปสู่ความเจริญทางด้านวิทยาการและเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งสถาบันการบินพลเรือนได้เล็งเห็นความสำคัญในการนำองค์ความรู้วิชาการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินมาบูรณาการเพื่อพัฒนาให้อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้า ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษาและนักวิชาการ ที่มีผลงานวิชาการด้านนวัตกรรม เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการบินให้มีคุณภาพ อีกทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษา สายการบิน และหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมการบินที่ดีที่สุดในภูมิภาค 

        กองวิชาบริหารการบิน สถาบันการบินพลเรือน ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินกิจกรรม โครงการยกระดับมาตรฐานงานวิชาการด้านการบิน โดยคาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางานวิจัยด้านการบินและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี รวมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน และสร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการใหม่ ซึ่งเป็นเป้าหมายอันสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมให้ธุรกิจของประเทศมีความเข้มแข็ง และมีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ 

   2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการและด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบินและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง 

   3. เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกอุตสาหกรรมการบิน 

ภาพบรรยากาศ การประชุม 1st symposium

ภาพบรรยากาศ การประชุม 2nd  Aviation National Symposium